آشنایی با حراست

"دفتر حراست دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب"

 

رسالت:

حراست دانشگاه در راستای وظایف قانونی محوله خویش و به ‌منظور تأمین و حفاظت از دانشجویان، پرسنل، اسناد، مدارک، اماکن و ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های کلان مرکز، حرکت در جهت تحقق سیاست "حراست اثرگذار، تصمیم‌ساز و پاسخگو" را مدنظر قرار داده است.

با توجه به جایگاه و ماهیت دانشگاه (آموزشی، پژوهشی و...) حراست تلاش در جهت خدمت به دانشجویان، اساتید و پرسنل فداکار را ورای انجام وظیفه و عبادت می‌پندارد و در این مسیر، بهبود عملکرد و توسعه را در تمامی ابعاد نصب‌العین خویش ساخته و ضمن استعانت از خداوند منان، با به‌کارگیری فن‌آوری روز، تجهیزات مناسب، تغییرروش ها و مساعدت سازمان‌های مرتبط و مدد جستن از کارکنان و مراجعان متعهد و انقلابی، تلاش می‌نماید.